Trafikverket i väst stod i begrepp att ta beslut om uppförande av ny hjälpkraftledning på sträckan Marieholm – Öxnered på de delar som saknade hjälpkraft. För att få ett helhetsgrepp och ett beslutsunderlag tog vi fram en rapport efter att ha besiktigat och uppdaterat befintlig dokumentation på den befintliga anläggningen.

 

011

Rapporten beaktade sedan tre delar. Första delen behandlade val av systemspänning och inmatningspunkter i systemet. Drift- och underhållsaspekter beaktades i förhållande till inmatningspunkter. Andra delen ser på hur systemspänningsval, matningsvägar samt inmatningspunkter påverkar val av reläskyddssystem. Tredje delen gick in djupare på driftledningsaspekten på de olika lösningarna.

 

Rapporten låg sedan som underlag för vidare utredning och beslutsunderlag för Trafikverket innan beslut togs på utförande.