I samband med ombyggnad av Hamnbanan i Göteborg skulle denna elektrifieras i hela sin sträckning med hjälpkraft. I samband med detta skulle det byggas nya nätstationer längs med sträckningen och utmatningen mot Bohusbanan läggas om. Sweco Rail anlitade oss för att komma med förslag på hur huvudstrukturen på systemet borde byggas upp med hänsyn taget till reläskyddssystem idag och i framtiden. Vidas ville man ha belyst drift- och underhållsaspekter på vissa besparingsbeting i anläggningarna från beställaren Trafikverket.

Hamn 1 j

I Olskrokens omformarstation var utmatningen mot Bohusbanan (Stenungsund) förberedd för strömmätande jordfelsskydd på hjälpkraften och därför föreslog vi att denna togs i drift och att utmatningstransformatorn flyttades till en ny station i Kville. På så sätt får man en uppdaterad skyddsfunktion på hela den nya sträckningen av Hamnbanan på jordfelsskyddssystemet.

Hamn 2 j

 

Den nya stationen i Kville Ö nyttjade då den befintliga utmatningstransformatorn för att galvaniskt skilja tvåfasig hjälpkraftlinje ut på Bohusbanan från den trefaldiga hjälpkraften på Hamnbanan. I utmatningsfacket mot Bohusbanan bestyckas reläskyddssystemet så att det är förberett för en uppgradering av hjälpkraften till trefas. Då behöver bara utmatningstransformatorn tas bort och hela systemet är fullt uppgraderat.